تالار زبانشناس

مفهوم جمله زیر درست می باشد?

Hey, I’m Chrissy and I’m a stinky stinker head.
منظور از stinky stinker head یعنی شخص نفرت انگیزه?

1 Likes

سلام
باز مطمئن نیستم اما نفرت انگیز نیست یه شخص بدبو هست منظورش که بدنش بو بد میده.
من کریسی هستم و من بدبوی بدبوترینم

2 Likes