تالار زبانشناس

Crossدر جمله به چه معنیه

in fact,he was on the verge of winning knight‘s cross

1 Likes

سلام
در واقع، اون در حاشیه بردن علامت شوالیه بود.
در واقع، او نزدیک بود که نشان شوالیه رو بگیره.
اگه اشتباه نکنم یه چیزی تو مایه های صلیب بایستی باشه.
A decoration in the shape of a cross that is given to someone as an honour, especially for military courage

3 Likes