تالار زبانشناس

تفاوتfiguleوrecoghize

سلام تفاوت کلمه figuleباrecoghizeدر چیه


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 45- تونی پیاده روی کرده است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام
منظورتون منظورتون recognize & figure هست

2 Likes

بله اگه لطف کنید منو راهنمایی کنید ممنون میشم

1 Likes

Recognize تشخیص دادن باز شناختن
to know who someone is or what something is, because you have seen, heard, experienced, or learned about them in the past:
شناختن کسی که هست یا چه چیزی هست.زیرا تو دیدی شنیدی تجربش کردی یا یادگرفتی اونو تاحالا
I don’t recognize him
من نشناختم اونو
The World Health Organization has recognized alcoholism as a disease since 1951.
بهداشت جهانی تشخیص داده الکل رو ب عنوان ی مرض از 1951
Figure
to be an important part of a process, event, or situation, or to be included in something
یه قسمت مهم از یا پروسه یا رویداد موقعیت…یا شامل شدن چیزی.
I figured that he was drunk.
فک کردم که او م ستِ

3 Likes