تالار زبانشناس

ترجمه عبارت زیر?

Bump it. اینجا bump چه معنی میده? البته این عبارت تو یه بازی گفته میشه

2 Likes

معنای به هم زدن یا کوبیدن دوتا چیز میده. اما بازم اطلاعات بیشتر لازمه

7 Likes