تالار زبانشناس

Any more معنی

any more چطور این بعنوان دیگه ترجمه شده درجمله دیگه نیستی وقتی که قوی سفید به جوجه اردک زشت میگه دیگه زشت نیستی


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

در زبان انگلیسی مانند سایر زبان ها گاهی وقتی دو کلمه کنار هم قرار بگیرند به صورت واحد ترجمه می شوند.
کلمه any هم اگر در کنار سایر کلمات قرار بگیره معنی های متفاوتی می ده مثلا
any time , any more,…
ترجمه ی any more به فارسی "دیگه است مثلا
you don’t have to be alone anymore
دیگه لازم نیست تنها باشی
you dont need cooking classes anymore because you cook perfectly now
دیگه نیاز نداری به کلاس های آشپزی بری چون حالا خوب آشپزی می کنی

3 Likes