تالار زبانشناس

قاعده استفاده از had چیه؟

had گذشته ی have به معنی -داشتن- !؟!درسته؟
با چه قائده ای بعنوانی کمکی تو جمله ی زیر استفاده کرده!؟

What had he bought?

The house, his house.

Who had bought the house?

Filbert. Filbert had bought the house.


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام.
به این حالت میگن گذشته کامل. و برای بیان کاری قبل از کار دیگه در گذشته استفاده میش
I had had a car before before I sold it
من یه ماشین داشتم قبل از اینکه بفرومش
before I moved to Lil I had lived in iran
قبل از جابه جایی به لیل من تو تهران زندگی میکردم.
توی درس شما هم قبل از یک کاری خریدند خونه رو.

4 Likes

سلام

مدل had همراه با شکل سوم فعل…گذشته ی کامل یا همون ماضی بعیده/past perfect
لطفا تو توضیحات تون این مورد رو ویرایش کنید.

4 Likes