تالار زبانشناس

معنی آن کلمه چیست؟

این سوال به این انگلیسی میشه این؟
What dose that mean
چجوری میپرسیم؟

1 Likes

میشه

What does that word mean?

2 Likes

خیلی ممنون استاد …:herb::cherry_blossom:

2 Likes

قربونت عزیزم :rose::rose::rose:
اما من در حد استاد نیستم جان دل :hugs::hugs:

1 Likes