تالار زبانشناس

Took it uponمعنی

There was a girl named Tomoe. One day, she took it upon herself to change her husband.

به معنی تصمیم گرفتنه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مادر شوهر فضول - درسنامه اصلی »

1 Likes

بله خودش هم که میگه منظور خودش تصمیم گرقت.
به تنهایی. به معنی سر خود تصمیم گرفتنه.
He decided himself . He decidec all alone

2 Likes