تالار زبانشناس

?who is a scientist

The world around us is full of amazing things. Knowing this beautiful world is very interesting for humans. one group of people who study the world are scientists. A scientist studies nature, animals, or people. Scientist work hard and do research to solve problems, find facts or invent new things. Scientists learn about the world by observing and experimenting.There are different types of scientists. Some of them study plants, earth, seas, or animals. Others study people and how they behave and learn. Some scientists like o study history or languages. Others are interested in making new things. They want to make people’s lives easier.Some scientist become very famous and rich. Many people around the world may remember their names and faces. But this is not what they call ‘success’. The feel successful when they solve problems and find answers to their questions.

یک دانشمند کیست؟
دنیای اطراف ما پر از چیزهای شگفت انگیز است. شناختن زیبایی این جهان برای انسان خیلی شگفت انگیز است. یک گروه از مردم کسانی هستند که مطالعه میکنند درباره ی جهان دانشمندان هستند. یک دانشمند درباره ی طبیعت، حیوانات، یا مردم مطالعه می کند. دانشمندان سخت کار میکنند و تحقیق انجام می دهند برای حل کردن مشکلات،پیدا کردن حقیقت ها یا اختراع کردن چیز های جدید. دانشمندان یاد می گیرند درباره ی جعان با مشاهده کردن و آزمایش انجام دادن.
نوع های مختلفی از دانشمندان وجود دارد.برخی از آنها درباره ی گیاهان، زمین، دریاها، حیوانات مطالعه میکنند. برخی از دانشمندان دوست دارند درباره ی تاریخ یا زبان ها مطالعه کنند. بعضی هایشان به درست کردن چیز های جدید علاقه مند هستند. آن ها میخواهند زندگی های مردم را راحت تر کنند.
برخی دانشمندان بسیار مشهور و ثروتمند شدند. مردم زیادی در سراسر دنیا ممکن است اسم و چهره ی هایشان را به یاد بیاورند. اما این چیزی نیست که آن ها آن را موفقیت بنامند. آن ها احساس موفق بودن می کنند وقتی حل می کنند مشکلات را حل می کنند و پاسخ سوال هایشان پیدا می کنند.

4 Likes