تالار زبانشناس

در داستان The tortoise and The hare مشکلات در معنایی جملات

1.Certain she would win the race
دلیل استفاده would در این جمله
2.I might as well go with this race
معنی might as well
I really thought there was no way you could beat me
معنای there was no way


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام

از would برای ساختن آینده در گذشته استفاده میشود.
حتما او برنده خواهد شد.
.I might as well go with this race
من نیز ممکنه برم . Might << may ممکنه
As well=too=also نیز. هم چنین.

من واقعا فکر کردم هیچ راهی نیس تو بتونی شکستم بدی.
There was not way راهی وجود ندارد.
There was no way هیچ راهی وجود نداره

2 Likes

زمانی که تمایل به انجام یک کاری ندارین اما باید انجامش بدین از might as well استفاده میکنید.

اصطلاحه و به غیرممکن بودن چیزی اشاره داره . که اینجا به غیرممکن بودن برنده شدن لاک پشت اشاره داره.