تالار زبانشناس

فرق full و fill

فرق این دوتا چیه هردوتاشون معنی پر کردن رو میده

1 Likes

درسته که در ترجمه فارسی هر دو معنی «پرکردن» می ده ولی:
fill: if a container or place fills, or if you fill it , enough of sth goes into it to make it full
کلمه fill یعنی چیزی را اندازه کافی داخل ظرفی بریزید تا full شود ( پرشود) یا اگر گروهی از افراد یا چیز ها fill شوند دیگر جایی برای اضافه کردن کس دیگر یا چیز دیگر وجود ندارد
کلمه Full می تواند صفت ، قید و يا اسم باشد درحالیکه کلمه fill فعل است.
full: مخالف empty است و شامل تمام چیز ها و تمام پارت ها می شود
فرق این دو کامه در فعل بودن fill و در اسم و قی و صفت بودن full است

3 Likes