تالار زبانشناس

ترجمه يك متن فارسي به انگليسي

خريد و فروش كسب و كار خود را به ما بسباريد.لطفا اگه كسي ميتونه به انگليسي واسم ترجمه كنه.

4 Likes

Leave the purchase and sale of your business to us

4 Likes