تالار زبانشناس

نوع فعل در جمله زیر چیه؟

I’ve got to speak to him again


این تاپیک مربوط به فصل« روح خلبان » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « روح خلبان »

2 Likes

سلام. همون حال ساده است.
I have to speack to him
I gotta speack to him

2 Likes