تالار زبانشناس

چرا از who به جایtoاستفاده نشده؟

چرا در این جمله : He became the first person to climb all of Colorado’s largest mountains alone in winter.
این طور ننوشتیم ؟He became the first person who climbed all of Colorado’s largest mountains alone in winter.


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

3 Likes