تالار زبانشناس

Of course, non‑ means not, it's negative

سلام
معنیOf course, non‑ means not, it’s negativeچیه

And then in this talk I talk about non‑linguistic factors. Of course, non‑ means not, it’s negative.

2 Likes

و بعد در این مبحث درباره عوامل غیر زبانی صحبت میکنم. البته که non به معنی نفی و نداشتن هست و منفیه

3 Likes

سلامسلام میشه به این سوالهم جواب بدین
سلام معنیor to چیه
To engage means to use. To use, or to, it’s like turn on

2 Likes

سلام to دوم برای turn on آمده یعنی to turn on و or هم یعنی یا

3 Likes