چرا اینجا Starts هست چرا s گرفته؟

My work starts at 7:30am???
چرا starts
s گرفته؟؟


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 پسندیده

چون فاعل سوم شخص my work، کارم ساعت ۷:۳۰ صبح شروع می شود

4 پسندیده

چون سوم شخص برای همین s گرفته

3 پسندیده

فعلی که برای سوم شخص میاد همیشه s میگیره

2 پسندیده