تالار زبانشناس

So and very

He is so sad
He is very sad
میشه بگید کجا بهتره از veryو کجا بهتره از soاستفاده کنیم

3 Likes

از Very برای بزرگتر نشون دادن یک صفت استفاده میشه ( خیلی یا بسیار ) و از so برای مواقعی استفاده میشه که میخواین اطلاعات اضافی بدین ( اطلاعات اضافی بعد از that )
البته در حالت informal و مکالمه‌های روزانه از So استفاده می‌کنن بدون اینکه اطلاعات اضافی بدن
!Your dog is so cute
!It’s so windy today
!That test was so hard

4 Likes