تالار زبانشناس

Past participle

میشه past participle رو توضیح بدید…

3 Likes

سه نوع وجه وصفی در زبان انگلیسی وجود دارد.

· Present participle وجه وصفی فاعلی

· past participle وجه وصفی مفعولی یا اسم مفعول

· perfect participle -

به طور خلاصه باید گفت که از وجوه وصفی برای کوتاه کردن جمله استفاده می شود.

وجه وصفی مفعولی یا Past Participle

وجه وصفی مفعولی در واقع همان اسم مفعول است که در زبان فارسی آن را با اضافه کردن حرف “ه” به بن ماضی فعل می سازیم. برای مثال “رفته”، “شده”، “خورده”، “برده”، و …؛ البته وجه وصفی مفعولی در فارسی محاوره ی کاربرد کمی دارد.

اما در زبان انگلیسی با افزودن ed به آخر افعال باقاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده دارای اسم مفعول بی قادعده ای هم هستند. احتمالا با اسم مفعول در موارد زیر آشنا شده اید.

· زمان حال کامل: I have spoken - صحبت کرده ام.

· وجه وصفی مجهول: The letter was written - نامه نوشته شد.

· بعنوان صفت مفعولی: I was bored to death- از بی حوصلگی داشتم می مردم.

می توان از وجه وصفی مفعولی برای ترکیب و کوتاه کردن دو عبارت که دارای فاعل یکسان هستند و دست کم زمان یکی از آنها مجهول است، استفاده کرد.

The boy was given an apple. He stopped crying. – Given an apple, the boy stopped crying.

به آن پسر بچه سیب دادند. دست از گریه کردن برداشت. - پس از آنکه به آن پسر بچه سیب دادند او دست از گریه کردن برداشت.

Hamed was taken to school. He became happy. – Taken to school, Hamed became happy.

حامد را به مدرسه بردند. او خوشحال شد. - پس از آنکه حامد را به مدرسه بردند او خوشحال شد.

3 Likes