حرف اضافه s در کلمه gets به چه دلیل است در داستان شاهزاده هملت

After this Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again

1 پسندیده

اگه فعلی در حال ساده باشه s میگیره آخر فعل البته فقط برای سوم شخص.
She /he/it ali/every body
…gets/lives/fights/
و I /we/they/ you/ …fight/get/ live

4 پسندیده