تالار زبانشناس

Some and many

He will buy many vegetables for the pasta

سلام چرا به جای someازmany استفاده شده

3 Likes

سلام خب مگه مشکل manyچیه؟

3 Likes

سلام. چون مقداری که در نظر نویسنده س بیشتر از some هست! مسئله پیچیده ای نیست.

4 Likes

سلام دوست عزیز

نویسنده به یک مقدار زیادی اشاره داره اما مشخص نیست چقدره به همین خاطر از many استفاده کرده

این لینک هم بخونید، کمک میکنه

6 Likes

Many برای غیرقابل شمارش نیست؟وsomeبرای قابل شمارش؟

3 Likes

ممنون از پاسخ واضح و مودبانه

3 Likes

خواهش میکنم دوست عزیز
امیدوار کمک کننده بوده باشه

2 Likes

سلام خیر some هم برای قابل شمارش به کارمیره وهم غیرقابل شمارش واینجا همین طورکه دوستان اشاره کردن چون مقدارسبزیجات زیاد بوده از manyاستفاده شده.سبزیجات اسمی قابل شمارشه به طورکلی ولی بعضی سبزیجات به طورجزئی قابل شمارشن بعضیا غیرقابل شمارش
مثال
Carrrot قابل شمارش celery غیرقابل شمارش

3 Likes