تالار زبانشناس

Let's talk 😊

Hello everybody

In this challenge everyday we have one subject to speak about that in order to extend our vocabulary

Are you ready
?
?
?

1 Likes

So today’s subject :point_down::point_down::point_down:

Try to answer these questions…

1 Likes


دوستان با اون فرمتهای که مجاز می زنم ولی نمیاره وای چکار کنم???

1 Likes

دوستان خواهشا کمک کنید نمیدونم مشکل از کجاست…
می خوام ویس بگیرم ولی نمیشه

1 Likes