تالار زبانشناس

معنیcouple

She had made a couple of hundred pounds profit from it, but Mr Walker thought it was wrong for her to do so.
یا موقعی هایی هم هست کهcoupleبا timeمیاداونجا به چه معنیه


این تاپیک مربوط به کتاب« کاسه بلوط کهن » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

2 Likes

a couple of time یعنی چندین بار
a couple of hundred pounds یعنی چند صد پوند

3 Likes