تالار زبانشناس

معنی جمله وسطی چی میشه؟؟؟؟ دولت تبت در تبعیده

That’s his home.

The Tibetan government in exile is in Dharamsala.

And the Tibetan people are so wonderful, so fantastic.


این تاپیک مربوط به « درس تفسیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « مریض شدن در هند »

2 Likes

دوستان ،کسی معنی این جمله رو بلد نیست ؟؟؟

1 Like

[quote=“emad24, post:1, topic:39614”]
The Tibetan government in exile is in Dharamsala
[/quote]دولت در تبعید تبت در داراما…

I think the right sentence is:
The Tibetan government is in exile in dharamsala
دولت تبت در تبعید در داراما

2 Likes

همون اولی درسته دولت در تبعید در فلان جا ، دولت در تبعید دولتی جایگزین بعد از چنج رژیم هست

2 Likes