تالار زبانشناس

سوال داشتم ميشه راهنماييم كنيد تشكر

سلام
He was not as enthused a bout it
He was as exited about it
اينجا asبراى چى اومده و بهم ياد بديد كجاها ميشه از as استفاده كرد تشكر


این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « کوه مراقب »

2 Likes

درود بر شما :raised_hand::blush:
در اینجا as به معنای به اندازه می دهد…
او به اندازه ی آن مشتاق نبود
او به همان اندازه از آن هیجان زده بود.
حرف as میتواند چندین نقش درجمله بپذیرد شامل قید، حرف اضافه و حرف ربط که رایج ترین کاربردش به عنوان حرف ربط است.

As بعنوان قید( adverb ):

برای بیان تشابه مقدار و شدت دوچیز
مثال:

You are deserved and i really respect you

تو لایق هستی و من واقعا بهت احترام میگذارم.

Oh, thank you, you are complimeting me much

اوه، متشکرم، شما زیادی از من تعریف میکنید!

کاربردas بعنوان حرف اضافه:

برای توصیف هدف یا ویژگی کسی یا چیزی بکار میرود.

مثال:

Niloo works as an expert in the factory

نیلو بعنوان یک کارشناس در کارخانه کار میکند.

I am in America just as a tourist

من فقط بعنوان یک گردشگر در آمریکا هستم
کاربرد as بعنوان حرف ربط:

As بعنوان حرف ربط درمعناهای مختلف بکار میرود.

  • به معنیbecause برای بیان علت چیزی

مثال:

as it was getting late,I

decided to book into a hotel.

چون داشت دیرم میشد، تصمیم گرفتم به هتل بروم ویک اتاق رزرو کنم.

You can go first as you’re the oldest

شما میتوانید اول بروید چون شما بزرگترید.

  • While دوره زمانی، when

مثال:

He gets more attractive as he gets older.

او داره جذابتر میشه وقتیکه داره بزرگتر میشه

I met Mr Jackson as I was leaving

من وقتی داشتم میرفتم(درحال ترک محلی بوده است) آقای جکسون را ملاقات کردم

  • Like به همان طریق،روش یا راه

مثال:

He got divorced, as his parents had done 8 years ago.

او طلاق گرفت همانطور که والدینش هشت سال پیش طلاق گرفتند

This year,as in previous years, tickets sold very quickly

امسال مانند سالهای پیشین بلیط ها خیلی سریع فروخته شدند.

  • کاربرد بصورت ….as برای بیان برابری( equal ) که یک صفت بینشان قرار میگیرد.

Nikki is as clever as her sister

نیکی به اندازه خواهرش باهوش است.

That night at the party Mahsa was as appealing as a queen

آن شب در مهمانی مهسا به جذابیت وزیبایی یک ملکه بود.

  • گاهی باعبارت same بکار میرود.

مثال:
Jones lives in the same city as me

جونز در همان شهری که من زندگی میکنم زندگی میکند.

The vampires bite people in the same way as lion

خون آشام ها مردم را همانجور که شیر گاز میگیرد، گاز میگیرند.

I will go to the same university as he is

من به مدرسه ای که او است خواهم رفت

  • برای اشاره به جمله ای که انتظار میرود میدانید بکار میروید.

مثال:

As you know, this ancient place belonged to the Achaemenid Empire and called persepolis

همانطور که میدانید این مکان باستانی متعلق به امپراطوری هخامنشیان بود وپرسپولیس نامیده میشد.

It rained that day as often happens.

آن روز باران آمد همانطور که اغلب اوقات باران می آید.

As you see, this zoo includes a lot of animals like lion,monkey, fox,pig, deer etc

همانطور که میبینید این باغ وحش شامل حیوانات زیادی مانند شیر، میمون، روباه، خوک، گوزن و…. است

We have to obey this orders as it was point out us before

ما مجبوریم از دستورات پیروی کنیم همانطور که قبلا به ما گوشزد شد.

  • در حالت رسمی به معنای for example به معنی مثلا می باشد.

مثال: such as

I love flowers such as lili,rose and lotus

من عاشق گل هایی مانند سوسن، رز و نیلوفرآبی هستم.

  • کاربرد برای بیان هدف انجام کاری که به معنای in order to است.

مثال: we must improve the quality of productions so as to increase the sells

ما باید کیفیت محصولات را بهبود ببخشیم برای(به هدف) افزایش فروش.

  • در حالت as if به معنای seem like میباشد به معنی چیزی یاکسی که اینگونه بنظر میرسد، آنطور که گویی

He collapsed as if he died

او ناگهان برزمین افتاد، آنطور که گویی مرده است

3 Likes