تالار زبانشناس

لطفا کمکم کنید

چرا some اومده
.

so he went to find some new friend


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

درود بر شما :raised_hand::blush:
در اینجا some را به این خاطر آورده است که او برود و تعدادی دوست جدید پیدا کند.یعنی ما از تعداد آن خبر نداریم و مجهول است.
در کل Some را وقتی به کار می بریم که بخواهیم به مقدار یا تعداد چیزی بدون ذکر عدد یا مقدار دقیق آن اشاره کنیم:

We need some apples for this cake.

برای درست کردن این کیک به چند تا سیب نیاز داریم.

2. اگر بخواهیم بگوییم که مقدار یا تعداد چیزی نسبتاً زیاد است می توانیم از some استفاده کنیم:

It was with some surprise that I heard the news.

از شنیدن این خبر خیلی تعجب کردم.

3. اگر بخواهیم بگوییم که مقدار یا تعداد چیزی نسبتاً کم است از some استفاده می‌کنیم:

She said she was feeling some better.

گفت که حالش کمی بهتر است.

4. وقتی که بخواهیم به شخصی ، چیزی ، مکانی یا زمانی به طور نامشخص اشاره کنیم ، از some به همراه یک اسم مفرد قابل شمارش استفاده می کنیم:

There must be some mistake.

باید اشتباهی شده باشد.

5. اگر some را قبل از یک عدد به کار ببریم ، معنی ( در حدود یا تقریباً ) می دهد :

I have kept birds for some 30 years.

من حدود سی سال است که پرنده نگه می دارم.

4 Likes