تالار زبانشناس

کاربرد کلمه the و a

One night Hamlet’s friend, Horatio, tells him that there is a ghost in the castle. It is the ghost of Hamlet’s father!
چرا در جمله بالا یکبار قبل از ghost حرف a بکار رفته ویکبار حرف the .ممنون

2 Likes

سلام دوست عزیز
با توجه به درک کلی، اولین بار که از شبح صحبت کرده مشخص نیست روح کیه و به همین خاطر از حرف تعریف نامعین a استفاده کرده اما تو جمله دوم میگه اون روح پدر… و مشخص شده لذا از حرف تعریف معین the استفاده میشه

2 Likes

درود بر شما :raised_hand::blush:

حروف تعریف(articles) به دو دسته تقسیم می شوند:

1-حرف تعریف معین the

اگر اسمی برای شنونده معلوم یا معین نباشد ,قبل از آن درصورتی که مفرد و قابل شمارش باشد از a,an و درصورتی که جمع یا غیر قابل شمارش باشد از some استفاده می کنیم. ولی برای اسمی که برای شنونده معلوم یا معین باشد قبل از آن چه قابل شمارش چه غیرقابل شمارش ,چه جمع باشد چه مفرد, از حرف تعریف the استفاده می کنیم.

مثال:

he bought a car. the care is blue

همانطور که مشخص است کلمه car در جمله اول نامعین است, ولی در جمله دوم که تکرار شده است معین می باشد.

نکته: اگر کلمه ای با حروف صدادار(a,e,i,o,u) شروع شود از an استفاده می شود

مانند:

an apple, an elephant, an issue, an orange

اما در سایر موارد کلماتی که با حروفی غیر از موارد ذکر شده شروع شود از a استفاده می کنیم.

مثال:

a stamp, a desk, a TV, a cup, a book

حرف تعریف the:

the در موارد زیر به کار برده می شود:

1-همانطور که گفته شد قبل از کلمات معلوم و معین و یا کلماتی که قبلا در متن ذکر شد استفاده می شود

Please close the door

I like the clothes you gave me

2-اشاره به پدیده های طبیعی

The nights get shorter in the summer

The wind is blowing so hard

3-قبل از اسامی خاص

Praise the Lord

The Columbia River is near here

4-قبل از اسامی اعضای خانواده

This medicine was invented by the Smiths

I invited the Bakers for dinner

5-قبل از دوره های زمانی مختلف

This song was very popular in the 1980s

I was very naïve in the past

6-با کشورهایی که بیش از یک کلمه هستند

the united state the united kingdom

7-قبل از نام شهر ها و کشورها

the Congo the Netherlands the high street the London

8-با رشته کوه های مختلف

the rocky mountain the Andes

9-با اقیانوس ها, دریاها, رودخانه ها , دره ها, جنگل ها و صحراها

the great lakes the Atlantic ocean the Caspian sea the Persian gulf

10- قبل از زمین, ماه و خورشید

the sun the earth the moon

11-قبل از اعداد ترتیبی

the second floor the first world war the fourth chapter

12-قبل از اسامی روزنامه ها, کتب و مجلات معروف

the new York times the Newsweek the Washington post the guardian

13-قبل از صفات عالی

the most beautiful one the most intelligent student

3 Likes

ممنون:hibiscus::hibiscus:از جوابتون ⁦:heart:⁩

2 Likes

خواهش می کنم دوست عزیز :rose:

2 Likes