تالار زبانشناس

فرق بین دو فعل در درس والدن

فرقwrote & wrote back
در درس والدن

2 Likes

write back is usually used when you are replying someone’s letter, email, or etc. So, when you write a letter to reply someone you can use “write back” hope I can help you understand

3 Likes

متوجه شدم ممنون منتها در درس والدن این عبارت را گفته
He wrote back during the american civil war
اون طی جنگ داخلی امریکا مطلب نوشت کتاب نوشت . خب چرا از backاستفاده شد همون wroteکافی بود که

1 Likes

یعنی در جواب چیزی یا کسی نبوده این کتاب؟ آدرس دقیق درس. رو بذارید بخونمش بعد میگم

2 Likes