تالار زبانشناس

فرق far out اولی با دومی توی عبارت زیر

1 Likes