تالار زبانشناس

ترجمه ی دروس

با توجه به اینکه برنامه زبان شناس، برنامه ای است که برای استفاده از آن باید پرداخت هزینه صورت گیرد و خریداری شود باید برنامه کاملی باشد.متاسفانه خیلی از دروس فاقد ترجمه اند. صرفا جمع آوری چند داستان کافی نیست!


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « آهسته بسوزان! »