معنی جمله .،

it doesn’t do to dwell on it

2 پسندیده

سلام
معنی dwell on یه اصلاحه که میشه زیاد بهش فکر کردن یا زیاد در رابطهش حرف زدن
dwell on/upon: to think or talk about (something) for a long time
فکر کنم بقیهش معلومه
این کار را نمی کنه تا به آن زیاد فکر کنه (زیاد وقت سرش بزاره)
البته اگر یه مقدار کامل تر بود یعنی جملات قبل و بعدش بود بهتر میشد ترجمهش کرد.
امیدوارم مفید بوده باشه

5 پسندیده