تالار زبانشناس

استفاده از فعل جمع یا مفرد

چرا جمله زیر از is استفاده کرده چون ضمیر
psychology and the emotionاست پس احتمالا باید از are استفاده میشد

That the psychology and the emotion is more important than the method.


این تاپیک مربوط به درس« تسلط بر بینش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

2 Likes

مثل اینه که بگیم
علم و دانش بهتر از ثروت است.
علم و دانش جمع نشدند در این جمله بلکه نشاندهنده اینه که دو کلمه یک معنی را دارند و فعل، برای علم و دانش که دوتا هست مفرد بکار رفته نه جمع یعنی نمیگیم “هستند” .
امیدوارم مثالم درست باشه

1 Likes