تالار زبانشناس

Come همیشه با to ؟می اید

An army comes to attack the castle
یا در ساختار های متفاوت فرق داره
به تنهایی بدون حرف اضافه میشه تو جمله اوردش؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

خیر همیشه با to نمی یاد.
می تونه به صورت :
come in / into / out of
come to / towards
come across / down / up
بیاد . ولی در اینجا با to اومده و ترجمه می شه : يک لشکر برای حمله به قلعه می یاد

2 Likes