تالار زبانشناس

کاربردwhether و تاثیر آن در ترجمه

Thousands of children in the world didn’t know how to tell whether they were treating other well or badly
کاربرد whether رو نمیدونستم مطالعه کردم اما ترجمه این جمله با وجود کلماتtell وknowبرام گیج کنندست .


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام دوست عزیز

منظور اینه که نمیدونستند که دارن خوب رفتار(برخورد) میکنند یا بد

2 Likes

How to tell
اینجا یعنی
‘تشخیص دادن’, ’ فهمیدن’

هزاران بچه در جهان نمیدانستند، چطور بفهمند( یا تشخیص بدهند) که دارند با دیگران خوب رفتار میکنند یا بد.

2 Likes