چرا حرف اضافه بکار برده شده است؟

در جمله
she always chose English materials that were interesting to her that had meaning for her
برای interesting از to و برای meaning از for استفاده کرده آیا میشه برعکس استفاده کرد یا برای هر دو از یک حرف اضافه به کار برد لطفا توضیح بدید

3 پسندیده

سوال شما فکر میکنم بر میگردد به قسمت فعل های مرکب بحث حروف اضافه
مانند interesting to=علاقه مند بودن به
approve of=تایید کردنِ
count on=حساب کردن روی
think of=فکر کردن روی
حرف اضافه ای که بعد از آنها استفاده میشوند مخصوص خودشان است و فکر میکنم قابل تعویض نیست و همیشه این افعال با این نوع حروف اضافه به کار برده میشوند

2 پسندیده