تالار زبانشناس

استفاده از was به جای is

چرا جایی که خانم مکبث از کشتن شاه پشیمان است از was به جای is استفاده نشده
She understands it is wrong to kill


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

چون در این جمله میخواد بگه که همسر مکبث در کل متوجه شده که کشتن کار اشتباهی هست و فقط اشاره به کشتن دانکن نداره. کلی گفته. به همین دلیل از is استفاده کردهّ

3 Likes