تالار زبانشناس

Leitner box question


وقتی شکل این گل به این مرحله رسید میدانم رو بزنیم لغت به کل از جعبه لایتنر حذف میشه؟

2 Likes

بله

2 Likes