تالار زبانشناس

دسته خودم نیست چی میشه؟

دسته خودم نیست چی میشه؟؟

3 Likes

سلام
اینجارو نگاه کنید
https://chimigan.com/69725/بخوایم-بگیم-دست-خودم-نیس-به-انگلیسی-؟

4 Likes

می تونیدبگید I can’t help it
این طوری هم ازش استفاده میشه:
I can’t help thinking
تو این جمله ی جورایی میگه نمتونم دست از فکر کردن بردارم (دست خودم نیست)

7 Likes

I can’t help it
دست خودم نیست
کاری را که فکر میکنی خوب نیست ولی نمیتوانی انجام ندهی

4 Likes