تالار زبانشناس

چرا فعل married گذشته بکار رفته و حال ساده معنی شده

.رومئو و ژولیت

They know that their families will be very angry, so
they go to Friar Lawrence and they married in secret.

They marry درستر نیست؟؟؟؟؟

3 Likes

مربوط به چه متن و درسیه؟

3 Likes

بالاش نوشتم رومئو و ژولیت

3 Likes