تالار زبانشناس

Flavor of the month یک اصطلاحه یا معنیش طعم ماه میشه

2 Likes

بله یه اصطلاحه این توضیح انگلیسیشه.
the most popular parson at a particular time
محبوب ترین شخص تو یه زمان مشخص. فک کنم معنیش بشه منتخب ماه یا همچین چیزی

4 Likes

اره
مثلا
بازیگر سال
رنگ سال

3 Likes

خیلی خیلی ممنونم لطف کردین

2 Likes