تالار زبانشناس

در‌Lesson5 سه کامه‌پشت سرهم ولی اضافه Jon. (and then the) در دیکشمر هر سه تا کلمه‌یک‌معنی دارد

در lesson 5)(Jon and then the) (سه‌کلمه‌در یک‌معنا‌چرا)

3 Likes