تالار زبانشناس

Doodly bopper thingies معنی

معنی doodly bopper thingies چیست؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی »

2 Likes