تالار زبانشناس

Inch by inchچرا در داستان تز به سوی نجات امدی و معنیش؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes
2 Likes