تالار زبانشناس

مگه فعل دوم نمیتونه به شکل ingدار یا همراه با to بیاد؟یعنی هر دو درست نیست؟

ادامه دادن بحث از I thought about going to see the new comedy movie:

4 Likes