تالار زبانشناس

دلیل کاربرد ضمیر it درباره آب و هوا

چرا در متن داستان یهویی برای بیان آب و هوا از ضمیر it استفاده کرده درصورتی که یه بارم قبلش اشاره ای به آب و هوا نشده و گفته شده it started to get cold … دلیل ناگهانی استفاده کردن از it چیه ؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

هر گاه فاعل جمله به هر دلیلی مشخص نباشد از ضمیر it به عنوان نائب فاعل استفاده می شود. It ضمیر خنثی برای سوم شخص مفرد است و زمانی فاعل جمله اشیاء یا حیوان و … باشد به جای آن استفاده می شود. اما It در موارد دیگری نیز استفاده می شود که فقط برای پر کردن جای فاعل می آید و معنی خاصی ندارد.

4 Likes