تالار زبانشناس

دنبال پارتنر مکالمه میگردم

سلام. برای تقویت سطح speaking خودم، دنبال پارتنری میگشتم که سطحش نزدیک به سطح من یا کمی بالاتر باشه.
خودم سطحم تو زبان متوسط رو به بالاست. ولی مکالمه ام زیاد جای کار داره

4 Likes

3 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن