تالار زبانشناس

I took Spanish,

سلام

معنی
I took Spanish,
چیه
I took Spanish, I’ve had a total of maybe two years of Spanish,


این تاپیک مربوط به درس« باور ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

2 Likes

tookاینجا به معنای یادگرفتن.فهمیدن.درک‌کردن.متوجه شدن

3 Likes

I took Spanish
من اسپانیایی را انتخاب کردم(واسه یادگیری)
یا
اسپانیایی را شروع کردم به یادگیری

2 Likes