تالار زبانشناس

آیا در منفی این جملهingمی گیرد؟؟

در منفی این جمله بعد از WasوWereهمingمی گیرد؟؟

. He was playing soccer
.They were playing soccer
Wasوwereهم در منفی این جملات ingمی گیرد؟؟؟

2 Likes

He wasn’t playing soccer…

They weren’t playing soccer…
بله …در هر صورت )میگیره…چه مثبت و چه منفی …

موفق باشید

6 Likes

خیلی ممنونم …
همچنین شما هم مـــــوفق
باشید…

1 Likes