تالار زبانشناس

به کار بردن جملات گذشته کنار حال

سلام

در جمله

So when I start to try to learn Japanese, for example, what happens? Well, I start learning. And unfortunately I was trying normal, traditional methods, not effortless methods

اول با استفاده از افعال حال جملات را بیان کرده ولی در دو سطر بعدی شروع به استفاده از فعل ماضی کرده
فک می کردم باید دو سطر اول هم مثل دو سطر دوم
« گذشته» باشند ولی چرا این اتفاق نیفتاده


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

1 Likes

سلام
این در اول جمله در زمان حال حرف میزنه و نتیجه کاری که در گذشته بوده رو توضیح میده

1 Likes