تالار زبانشناس

و swans در جوجه ارک زشت؟فعل شده؟و به چه معنی هست

as the two swans flew awayچرا flyفعل هست دوبارهswans فعل شده و این انگار یک معنی میدن وswan به معنی قو نشده بلکه فعل شده

3 Likes

Flew فعل ماضی یا گذشته فعل fly هست و swan هم به معنی قو هست که یک بار جمع بسته شده و s گرفته و یک بار هم بهصورت مفرد اومده و s نگرفته

4 Likes