تالار زبانشناس

ممنون اگه به 3 سوال زیر پاسخ بدید

In fact, many people do become
overwhelmed by the pace of change
1_معنی جمله
2_معنیoverwhelm
3_نقش do در جمله.

2 Likes

در واقع، بسیاری از مردم بر اثر سرعت تغییرات، دست و پای خود را گم میکنند ( مضمحل میشوند، دستپاچه می شوند)
overwhelm : وقتی چیزی فراتر از انتظار یا توان شما باشه overwhelm میشین، حالا میتونه مثبت باشه یا منفی، بر اثر خوشحالی یا ناراحتی و شوک
دستپاچه شدن، خود رو گم کردن، ناتوانی برای عکس العمل
do برای تاکید هست و در معنی تغییری نمیده. کاری که do اینجا انجام میده ما تو فارسی بیشتر با لحن انجام میدیم و روی فعل تاکید میکنیم

7 Likes